DE CABO ADVOCATS
Jurídic


De Cabo Advocats som un equip encapçalat per llicenciats en dret. Ens avala una trajectòria de més de 35 anys d’exercici de l’advocacia. Gaudim d’una implantació molt notable al Vallès i a les seves àrees d’influència.

Som un equip dinàmic que afrontem amb eficàcia la resolució dels conflictes que ens plantegen. La trajectòria de cada un dels advocats que integren el despatx i la seva respectiva especialització ens permet afrontar els casos des d’una òptica eficient i contrastada.

Vivim la pràctica de la professió amb rigor i exigència, vetllant pels interessos dels nostres clients i atenent-los amb proximitat i immediatesa. Apostem per la formació de manera que els nostres advocats puguin aportar una visió actual a la resolució dels casos en base a la millor jurisprudència i doctrina.

Estem preparats per oferir assessorament tant a empreses nacionals com estrangeres ja que els nostres professionals dominen l’anglès i el francès. Som conscients de la internacionalització present en els interessos dels nostres clients i que, amb bona lògica, s’accentuarà més, encara, en els pròxims temps.

La nostra singularitat, donada, potser, la gran experiència en litigis dels nostres professionals, és aportar una òptica pragmàtica a les qüestions que se’ns plantegen.


Els àmbits en els quals podem ajudar els nostres clients, tan persones físiques com jurídiques són, entre altres:
DRET CIVIL

Dret de família
Capítols matrimonials, constitució d’unions estables, dissolucions de matrimoni i
processos d’incapacitació.
Dret de successions
Testaments, acceptació d’herències, particions, reclamacions de llegítimes i altres
atribucions legals.
Dret processal
Intervenció en tot tipus de procediments civils en totes les seves fases i recursos.
Procediments monitoris i canviaris.
Dret de danys.
Reclamacions d’indemnització de danys i perjudicis, en general. Responsabilitat
derivada d’accidents de trànsit. Responsabilitat per productes defectuosos.
Dret de propietat horitzontal i relacions de veïnatge. Immissions.
Dret immobiliari. Reclamació per vicis i problemes constructius. Redacció de
contractes d’execució d’obra. Conflictes derivats de l’execució i incompliment dels
contractes. Redacció de contractes d’arrendament i subarrendament.
Arbitratge. Accions davant tot tipus d’institucions arbitrals. Arbitratges davant el
Tribunal Arbitral de Barcelona, Corte de Arbitaje de Madrid, Arbitratges de
Consum.

DRET MERCANTIL
Dret Societari
Constitució de societats, ampliacions de capital, dissolucions. Accions de
responsabilitat contra els administradors.
Contractes. Distribució. Franquícies. Joint Venture. Agencia.
Compravendes d’empreses. Conflictes societàries entre socis. Control
accionarial.
Cessions de crèdit.

DRET BANCARI
Execucions hipotecaries i execucions no dineràries.
Negociacions amb bancs. Propostes de dació en pagament.
Accions derivades de productes derivats. Participacions preferents i deute
subordinat. SWAPS.
Nul·litat de clàusules abusives. Clàusules sol.

DRET CONCURSAL
Presentació de concursos tant de persones físiques com jurídiques.
Pre-concursos.
Reconeixement i defensa de crèdits davant de procediment concursals.

DRET PENAL
Dret penal econòmic. Delictes fiscals, delictes contra la Hisenda.
Accidents de trànsit.
Interposició de denuncies i querelles. Judicis abreujats. Responsabilitat civil
derivada del delicte.
Tribunal del jurat.

EQUIP JURÍDIC

Josep de Cabo Guitart
Advocat i director de l’àrea jurídica


Soci director del despatx. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 1985.

Intervé en tot tipus de procediments civils i penals. Àmplia experiència en dret concursal, bancari i de família. Ha assumit la defensa en procediments penals de tipus econòmic i mediambiental.

Col·legiat en l’il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, núm. 98.

Idiomes: Català, Castellà i Francès.
Albert de Cabo Jaume
Advocat i soci


Soci del despatx. Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i Llicenciat en Administració i Direcció d’empreses per la Universitat Pompeu Fabra.

Formació complementaria en la Unniversity of Pensilvania (Filadèlfia). Especialitat en la litigació civil derivada de plets de família i successions; dret de la construcció, compravendes d’empreses.

Ha impartit cursos i conferències en l’àmbit del Dret de la Construcció. Col·legiat en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, número 1.847.

Idiomes. Català, Castellà i Anglès.
Clàudia Caballero Casillas
Advocada


Associada del despatx. Graduada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Màster d’Accés a l’Advocacia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en Litigació Civil, Família i Penal per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers. Especialista en Dret Mercantil.

Col·legiada a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers, número 2.008. 

Idiomes. Català, Castellà i Anglès.

Laia Celades Piñol
Advocada


Associada del despatx. Graduada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Màster d’Accés a l’Advocacia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en Litigació Civil, Família, Penal, Laboral i Dret Administratiu per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers. Especialista en Dret de Família.

Col·legiada a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers, número 1.990. 

Idiomes. Català, Castellà i Angles.

Mariona Guasch Avellaneda
Advocada


Advocada del despatx. Graduada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra.

Màster d’Accés a l’Advocacia per la Universitat Pompeu Fabra. Postgrau en Litigació Civil, Família i Penal per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs d’especialització lletrada en Violència de Gènere i Jurisdicció de Menors. Especialista en Dret Penal.


Col·legiada a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers, número 2.019.


Idiomes. Català, Castellà i Anglès.


Princesa 24 Entl. 1a · 08401 Granollers · Tel. 93 861 13 60 · teix@teixgrup.com | © 2019 Teix Grup · Avís Legal · Política de privacitat